UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 16 grudnia 2022
Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze

 

W związku z potrzebą wprowadzania zmian w LSR,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do zgłaszania uwag w dniach

od 16.12.2022 do 23.12.2022 do godziny 15:00

Prosimy również o informację jeśli widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w innych działach dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:

- biuro@partnerstwonaurze.pl, lub

- 32 720 65 02

 

Opis zmian

  1. Proces konsultacji społecznych  dotyczących aktualizacji LSR prowadzi się pod kątem usunięcia ograniczenia kwotowego 200,000 zł na wskaźnik w działaniu dotyczącym infrastruktury społecznej 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie obiektów. W naborze nr  4/2022 UMWM odrzucił wnioski TCK i Gminy Chrzanów gdzie każdy z Wnioskodawców ubiegał się o kwoty na dwa wskaźniki po 200 000,00 zł  w jednym wniosku. Pomimo, że we wcześniejszych naborach gdzie tego typu przypadki były przez UMWM akceptowane, a Beneficjenci realizują już zadania na dwa wskaźniki, UMWM obecnie twierdzi że było to błędem z jego strony i od teraz aby nie dopuścić do tego typu sytuacji należy uwolnić kwotę na wskaźniku.

W przypadku Jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną – Brak ograniczenia co do maksymalnej wnioskowanej kwoty pomocy

 

W przypadku Organizacji pozarządowych, osób fizycznych, kościołów i innych związków wyznaniowych - Maksymalna kwota o jaką będą się mogli starać Wnioskodawcy to 500 000,00 zł

 

  1. Proponuje się również usunąć ograniczenia kwotowe przypisane do wskaźnika dla przedsięwzięcia 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota o jaką będą się mogli starać Wnioskodawcy na rozwój działalności to 500 000,00 zł. Pozwoli to na szybsze wydatkowanie pozostałej kwoty w LSR na w/w przedsięwzięciu.

 

Wobec powyższego wprowadzone modyfikacje dotyczą strony nr 49 w LSR, a poniższa tabela obrazuje ich zakres:

Zakres operacji

Rodzaj działania

Beneficjenci

Kwota dofinansowania na projekt

Maksymalna intensywność pomocy (% kosztów kwalifikowalnych)

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie obiektów

Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

Min. 50 000,00 zł

Max. 200 000zł na każdy zrealizowany wskaźnik produktu

63,63%

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, kościoły i inne związki wyznaniowe

Min. 50 000,00 zł

Max. 2 500 000 zł na każdy zrealizowany wskaźnik produktu

80,00%

2.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Mikro i małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą

 

Min. 50 000,00 zł

Max. 500 000 zł

 

Max. 241 864,00 zł

70,00%

 

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze