UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 02 stycznia 2023
Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 - Otwarcie działalności gospodarczej

Data publikacji: 02.01.2023 roku

Nr ogłoszenia 2/2023

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD,

z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

Instytucja organizująca nabór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Focha 3

Termin składania wniosków

Od dnia 17-01-2023 roku do dnia 31-01-2023 roku

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 08:00 ÷ 14:00

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie przy ulicy Focha 3, pokój 202

Forma składania wniosków

1. Wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w formie papierowej  oraz  w wersji elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. na  płycie  CD)
dwóch egzemplarzach  

2. Dokumentacje aplikacyjną należy składać w segregatorach, bez koszulek. Dokumenty powinny być przeciurkowane.

3. Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

4. Wniosek w formie papierowej składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

5. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

6. Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej w biurze LGD

7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

8. Informacje dotyczące naboru można uzyskać:

- w siedzibie instytucji organizującej nabór

- pod nr telefonu 32 720 65 02

Ilość egzemplarzy wniosku

Wymagane jest złożenie co najmniej dwóch egzemplarzy wniosku (1 egzemplarz dla UMWM, 1 egzemplarz dla LGD, ewentualnie kolejne dla wnioskodawcy).

Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Forma wsparcia

Premia

Zakres tematyczny operacji – Przedsięwzięcie 2.1

Cel ogólny I. Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,  kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu
Cel szczegółowy I.2 Wsparcie i promocja efektywnej, nowoczesnej gospodarki, w tym turystycznej, opartej na lokalnych zasobach

Przedsięwzięcie I.2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
 i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Warunki udzielania wsparcia

1. Operacja musi być zgodna z LSR:

a) Operacja jest objęta wnioskiem o przyznanie pomocy, który został złożony
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

b) Operacja zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

c) Operacja jest zgodna z dodatkowymi  warunkami wyboru operacji obowiązującymi
w ramach naboru (o ile w danym naborze dodatkowe warunki zostały wprowadzone)*,

d) Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

e) Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

f) Operacja jest zgodna z Programem.

2. Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać przynajmniej minimalną liczbę punktów.

*Dodatkowe warunkami wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru

Brak

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest konieczne aby wniosek mógł zostać dofinansowany wynosi 25 punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.partnerstwonajurze.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Uwaga: W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Partnerstwo na Jurze”, tym wyższe miejsce na liście)

 

Wymagane dokumenty niezbędne do wyboru projektu – dokumenty aplikacyjne

1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2. Załączniki z listy: Sekcja IV Informacja o załącznikach z Wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

3.       Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2023.

4. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2023

 

 Uwaga: Dokumentacje aplikacyjną należy składać w segregatorach, bez koszulek. Dokumenty powinny być przeciurkowane.

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, należy zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, opisanymi
w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020) i aktach prawnych¹ oraz instrukcją wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

1 Dotyczy w szczególności:

 -  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr1083/2006 (Dz.Urz.UEL347 z20.12.2013str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013,

-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz.UEL347 z20.12.2013,str. 487, zpóźn.zm.),

-ustawy z dnia 20lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.z 2017 r., poz. 562, z późn. zm.),

-rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.z 2017 r., poz. 772, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Wysokość pomocy

Osoby fizyczne - 100.000,00 zł

Intensywność pomocy

Osoby fizyczne - premia

Wysokość limitu środków

141 840,91 euro/ 567 363,64 zł

Miejsce udostępniania dokumentów:

 

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

c) Biznesplan (wersja 5z)

d) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (5z)

e) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

f) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

g) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

2.    Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze:

www.partnerstwonajurze.pl w zakładce O LGD - Dokumenty

http://partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46

 

3.    Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez przedmioty inne niż LGD

http://partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46

 

4.    Lokalne kryteria wyboru operacji:

http://partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46

 

Powyższe dokumenty są  dostępne również do wglądu w wersji papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 ÷ 15:00

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów osobiście oraz pod numerem telefonu 32 720 65 02 od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 ÷ 15:00

 

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze nr 2/2023

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych  

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest:

- Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" ul. Focha 3,(dalej: LGD)  32-500 Chrzanów,

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

2) LGD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- naboru wniosków o przyznaniu pomocy dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

-  realizacji zadań wynikających ze statutu LGD, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015

  1. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861).

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego naadministratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze