UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 26 września 2017
Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” we współpracy z gminami z terenu powiatu chrzanowskiego  przystąpiło do realizacji działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.

 

W związku z ogłoszonym naborem konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 RPO WM 2014- 2020 (Projekt parasolowy) mieszkańcy Gmin województwa małopolskiego mają jedyną, niepowtarzalną okazję skorzystać z dofinansowania na montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych.

Wszystkim zainteresowanym montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminach partnerskich przedstawiamy informacje dotyczące zaplanowanej inwestycji.

Program w ramach, którego zaplanowana została realizacja projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
4 Oś Priorytetowa: Regionalna Polityka Energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Wydatki podlegające dofinansowaniu:

- Montaż kolektorów słonecznych,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Montaż pomp ciepła do c.w.u.

Wielkość dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych

Grupa docelowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: użytkownicy indywidualni

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie odnawialnych źródeł energii

Spotkania Powiat Chrzanowski

Gmina Libiąż

Gmina Alwernia

Gmina Babice

Gmina Trzebinia

Gmina Chrzanów

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze