UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 12 lutego 2018
Ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/w Tytuł operacji: utworzenie oraz promocja Parku Nordic Walking w Alwerni.

                                                                                              Data publikacji 13 luty 2018 roku

 

Ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/w

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działająca na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

 

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

I.     Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

II.   Zakres tematyczny operacji: Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń zm):  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Zakres tematyczny wynikający z LSR to:

Cel Ogólny: Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Cel szczegółowy: Kształtowanie oferty oraz warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR.

Przedsięwzięcie: 1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR - produkty turystyczne.

Operacja zakłada realizację następującego wskaźnika produktu: P.1.2.2. Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR.

Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników rezultatu: R.1.2.2. Liczba osób, która skorzystała z nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR.

 

III.  Opis operacji.

 

Tytuł operacji: utworzenie oraz promocja Parku Nordic Walking w Alwerni.

Operacja, którą chce zrealizować LGD „Partnerstwo na Jurze” polega utworzeniu Parku Nordic Walking w Alwerni oraz wypromowaniu go.

 

IV.   Realizacja operacji będzie obejmować:

 

 1. Wytyczenie, oznakowanie i certyfikację tras Nordic Walking Park® „Alwernia”
  o łącznej długości około 30 kilometrów.
 2. Organizację imprezy inaugurującej powstanie Nordic Walking Park® „Alwernia” dla 300 osób.
 3. Opracowanie, wykonanie mapników - materiałów informacyjno-promocyjnych.

 

V.   Zadania w ramach operacji:

 1. Wytyczenie, oznakowanie i certyfikację tras Nordic Walking Park® „Alwernia”
  o łącznej długości około 30 kilometrów.

 

Na Nordic Walking Park „Alwernia” składać się będą trasy o zróżnicowanej długości (np. 5, 10, 15 km) i stopniu trudności, o łącznej długości około 30 kilometrów. Oznakowanie NWP wykonane zostanie wg schematu: 5 tablic dużych (Tablica Ogólna, Tablica Tras, Tablica Ćwiczeń) i 3 tablice małe (Punkty Pomiaru Tętna), oraz znaki malowane od szablonu w ilości min 240 szt. Park utworzony zostanie na terenie Gminy Alwernia.  Całość prac wykonana zostanie zgodnie z projektem Nordic Walking Park® .

 a. Wytyczenie tras:

 • wybór tras z uwzględnieniem ich cech atrakcyjności prozdrowotnej
  i turystycznej,
 • zweryfikowanie tras według warunków podłoża, ukształtowania terenu
  i stopnia trudności,
 • obmierzenie i ocena trasy na miejscu,
 • zgromadzenie danych na temat warunków podłoża,
 • stworzenie planu rozmieszczenia znaków pozycyjnych (tablic),
 • stworzenie koncepcji graficznej tablic opisowo-poglądowych,
 • zaprezentowanie projektu parku z trasami.

b. Oznakowanie tras:

Trasy zostaną oznakowane przy pomocy tablic opisowo-poglądowych oraz znaków kierunkowych malowanych od szablonu w terenie.

Tablice opisowo-poglądowe

 

Materiał i wykonanie

 • tablice wykonane z ocynkowanej blachy - grubość 0,5mm,
 • nadruk na blachę z folii,
 • całość powleczona laminatem (zabezpiecza przed promieniami UV),
 • materiały odporne na działanie pogody.

 

Wymiary i ilości tablic.

 • Tablica duża (wymiary: 200 cm x 125 cm) x 5 szt.
 • Tablica mała (wymiary: 60 cm x 40 cm) x 3 szt.

    

System montujący tablicę 200 cm x 125 cm (konstrukcja drewniana) 

 • 2 x drewniane nogi o średnicy 10 cm, wysokości 330 cm; 250 cm ponad poziom ziemi,
 • 2 części ramy (kantówka 5 cm),
 • odeskowanie,
 • 1x daszek 80 cm x 280 cm,
 • poszczególne elementy konstrukcji połączone wkrętami,
 • połączenie z podłożem za pomocą wylewki betonowej .

 

System montujący tablicę 60 cm x 40 cm (konstrukcja drewniana), 

 • 1 x drewniany słup o średnicy 10 cm i wysokości 270 cm, 200 cm ponad poziom ziemi,
 • 1 x ramka 60 cm x 40 cm,
 • odeskowanie,
 • 1x daszek 40 cm x 80 cm,
 • poszczególne elementy konstrukcji połączone wkrętami,
 • połączenie z podłożem za pomocą wylewki betonowej .

 

  Znaki trasy w terenie (szablony)

 • min. 240 szt. (8 znaków x 1 kilometr),
 • wymiary 10 cm x 12 cm,
 • malowane od szablonu.

 

Instalacja podpór i oznaczeń tras:

 • kompleksowy montaż systemu oznakowania,
 • precyzyjna lokalizacja miejsca instalacji i ekspozycji systemu oznakowania.

 

c. Certyfikacja tras:

Nordic Walking Park® „Alwernia” otrzyma certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking (PFNW). Oznacza to iż Park spełnia kryteria PFNW opracowane dla tego typu instalacji i będzie rekomendowany przez PFNW jako modelowe miejsce
do uprawiania Nordic Walking. Certyfikacja tras umożliwi również  rozgrywanie oficjalnych zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking. Informacja na temat NWP wraz z aktywnym linkiem, umieszczona zostanie na stronie internetowej PFNW, oraz we wszystkich wydawnictwach PFNW dotyczących sieci tras Nordic Walking w Polsce.

 

 1. Organizację imprezy inaugurującej powstanie Nordic Walking Park® „Alwernia” dla 300 osób.

Kompleksową organizację imprezy inauguracyjnej powstanie Nordic Walking Park „Alwernia” według poniższej specyfikacji:

 • liczba uczestników – do 300 osób (trzysta osób),
 • zabezpieczenie medyczne – ratownik medyczny,
 • ubezpieczenie uczestników imprez,
 • zabezpieczenie eksperckie – 5 instruktorów Nordic Walking,
 • zabezpieczenie kijów nordic walking - 300 kompletów,
 • gorący posiłek – 300 porcji,
 • nagłośnienie,
 • konferansjer,
 • pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,
 • losowanie nagród wśród uczestników (kije, koszulki, czapeczki),
 • zabezpieczenie i obsługa pawilonu „Biuro Rajdu”,
 • termin przeprowadzenia imprezy: 2018 roku.

 

 1. Opracowanie, wykonanie mapników - materiałów informacyjno-promocyjnych.

 

Specyfikacja techniczna:

a. Informacja o Nordic Walking Park:

 • 210 x 297 mm składana na 3 do 210 x 99 mm (falcowanie) papier 170 g błysk, druk 4+4,
 • nakład 2000 sztuk

b. Przewodnik po nordic walkingu:

 • 210 x 297 mm składana na 3 do 210 x 99 mm (falcowanie) papier 170 g błysk, druk 4+4,
 • nakład 2000 sztuk

 

 VI.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

         Forma wsparcia - refundacja

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji własnych LGD:

 

L.p.

Kryterium oceny

Przedsięwzięcie 1.2 i 3.2

(1.2 - produkty turystyczne oraz sieć oferty turystycznej,

3.2 – przedsięwzięcia proekologiczne)

Punkty

1

Beneficjent zdeklarował zapotrzebowanie na niższy procent dofinansowania

0 pkt albo 5 pkt

 

0 pkt – beneficjent wskazał we wniosku podstawowy poziom dofinansowania z PROW określony w rozdziale IV LSR dla rodzaju beneficjenta i typu projektu

 

5 pkt - beneficjent wskazał we wniosku niższy o 5 lub więcej procent poziom dofinansowania z PROW określony w rozdziale IV LSR dla rodzaju beneficjenta i typu projektu

 

0 pkt otrzyma projekt, który zakłada dofinansowanie maksymalnie: 90,01-95,00%

5 pkt otrzyma projekt, który zakłada dofinansowanie maksymalnie 90% (lub niższe)

2

Innowacyjność

0 pkt albo 10 pkt

 

0 pkt – projekt nie jest innowacyjny

 

10 pkt – projekt jest innowacyjny w skali gminy, na terenie której jest planowany do realizacji

 

Innowacyjność to wprowadzenie czegoś nowego, niespotykanego na obszarze objętym LSR.

Spełnienie kryterium innowacyjności dla projektu badane jest na obszarze jednej gminy w której siedzibę ma wnioskodawca, poprzez analizę rynku podobnych działań.

3

Realizacja projektów wpływających na wybrane, kluczowe obszary interwencji LSR

0 pkt  albo 10 pkt

 

0 pkt – nie realizuje projektów wpływających na obszary interwencji (ze wskazanych w LSR)

 

10 pkt – projekt wpływa na obszary interwencji: rozwój turystyki na obszarze objętym LSR i zostało to w sposób szczegółowo uzasadnione

4

Koszty projektu są adekwatne do zakładanych działań

0 pkt albo 5 pkt

 

0 pkt – koszty projektu nie są adekwatne do założonych działań lub nie mają związku z realizowaną operacją

 

5 pkt – założone koszty są adekwatne i racjonalne do zakładanych działań oraz zostały szczegółowo uzasadnione

5

Promocja LGD i marki Chrzanolandia

0 pkt albo 4 pkt

 

0 pkt – beneficjent nie deklaruje, że będzie promował LGD i markę Chrzanolandia na tablicy informacyjnej

 

4 pkt – projekt będzie promował LGD oraz markę Chrzanolandia zgodnie z poniższym wzorem i został on dołączony do wniosku.

Dla projektów inwestycyjnych:

beneficjent założył w projekcie (kosztorys) zakup tablicy informacyjnej PCV o rozmiarach 50cm x 40cm oraz zaplanował montaż jej w centralnym/widocznym miejscu związanym z realizacją projektu oraz zapisał w projekcie lokalizację miejsca

dla projektów nie inwestycyjnych:

beneficjent uwzględnił we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych umieszczenie logo LGD oraz logo marki „Chrzanolandia”.

Wzór tablicy:

6

SUMA

34 pkt

7

Wymagane minimum punktowe

19pkt

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 19 punktów
z 34 możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

 VIII. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji.

Wypełniony formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD należy składać w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 15 marca 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie na ulicy Focha 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dostępny jest na stronie internetowej www.partnerstwonajurze.pl.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia dokumenty niezbędne do weryfikacji podmiotowych warunków przyznania pomocy.

 IX. Informacja o wymaganych dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku:

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określona w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.) będzie dokonana na Karcie oceny Wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W oparciu o analizę danych zawartych w formularzu Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów załączonych do Zgłoszenia przez podmiot zgłaszający. Dokumenty te powinny obejmować przynajmniej następujące dokumenty (w zależności od formy prawnej podmiotu zgłaszającego):

 

 1. Kopia dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych) - Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany
  za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji, będący obywatelem Polski
  z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu (w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego LGD będzie mogła potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).
 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – tylko w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy).
 3. Dokument potwierdzający zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR (dotyczy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
  o przyznanie pomocy (dotyczy kościołów lub związków wyznaniowych).
 5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie
  z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).

X. Kryteria weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie zgłoszenia w miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Warunki podmiotowe dotyczące wykonawcy:
  1) Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:
      a. Czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
      b. Czy adres, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisane w CEIDG znajduje się na
          obszarze wiejskim objętym LSR?
      c. Czy osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
      d.Czy osoba fizyczna jest pełnoletnia?
      e. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
          rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  2) Osoba prawna:
       a. Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
       b. Czy obszar gminy będącej Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR?
       c. Czy Wykonawcą jest podmiot inny niż województwo?
       d. Czy Wykonawca jest lokalną grupą działania?
       e. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
          rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  3) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
        a. Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  
            zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
        b. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
            rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  4) Spółka cywilna:
        a. Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt.:
           1), 2), 3)?
        b. Czy podmiot wykonujący działalność w formie spółki cywilnej nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie
            wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym
            LSR?
         c. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
             rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

  XI. Załączniki do ogłoszenia (dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.partnerstwonajurze.pl oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” ulica Focha 3, 32-500 Chrzanów):
 1. Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
 2. Załącznik nr 2: Karta oceny Wykonawców
 3. Załącznik nr 3: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD
 4. Załącznik nr 4: Załącznik nr VII.B.5 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

  Załącznik nr 4: Załącznik nr VII.B.5 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - xls
 5. Załącznik nr 5: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą: Operacja własna w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ” Tytuł operacji: utworzenie oraz promocja Parku Nordic Walking w Alwerni, która została opisana w ogłoszeniu nr 1/2018/w umieszczonym na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w dniu 13 luty 2018 roku.  

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. Operacja ta będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze” zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.
 2. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia formularza Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 32 720 65 02.

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze