UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 08 lutego 2019
Konkurs EKO - Chrzanolandii - do wygrania elektryczna deskorolka!! Wydłużamy termin składania prac !!!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do wzięcia udziału
w ,,Konkursie EKO-Chrzanolandii”
w postaci komiksu ilustrującego zachowania proekologiczne 
w życiu codziennym.
Prace powinny przedstawiać podejmowanie proekologicznych  czynności

 

REGULAMIN
,,Konkurs EKO-Chrzanolandii”

(po zmianach - obowiązuje od dnia 08-02-2019 roku)

Organizowany w ramach w ramach operacji własnej LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na komiks promujący ekologiczną pn. ” Konkurs EKO-Chrzanolandii”, zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Focha 3.
 3. Konkurs trwa od 7 stycznia 2019 do 14 czerwca 2019 roku

 

CEL KONKURSU

 • 2.

Celem Konkursu jest: podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii i zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczonego środowiska, uwrażliwienie na problemy zmieniającego się klimatu wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

 

TEMATYKA KONKURSU

 • 3.
 1. Tematem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w postaci komiksu ilustrującej zachowania proekologiczne w życiu codziennym. Prace powinny przedstawiać podejmowanie proekologicznych  czynności.
 2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
 • praca może składać się z jednej zamkniętej historii,
 • praca musi mieścić się na 2 planszach,
 • plansza może mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4,
 • wszystkie teksty (w komiksie, konspekcie, deklaracji) muszą być napisane
  w języku polskim.
 1. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie.
 2. Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje:
 • Dane autora (imię i nazwisko)
 • Tytuł pracy,
 • Telefon kontaktowy, e –mail
 • Adres zamieszkania
 • Wiek autora
 • Z dopiskiem do wyboru:
 • chcę aby przy publikacji mojej pracy widniało moje nazwisko,
 • chcę aby przy publikacji mojej pracy widniały moje inicjały,
 • chce aby moją pracę podpisać (anonimowość),

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 • 4.
 1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych od 18 roku życia zamieszkujących powiat
 2. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, wycinanka, grafika komputerowa itp.
 3. Przedmiotem Konkursu są wyłącznie prace indywidualne.
 4. Każdy uczestnik konkursu może być autorem jednej pracy konkursowej.
 5. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane, ani nie były przedstawiane w żadnym konkursie lub w Internecie.
 6. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze” w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą ,,Konkurs EKO-Chrzanolandii” zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prace niepodpisane, prace, do których nie dołączono oświadczenia, podlegają automatycznemu odrzuceniu.
 8. Prace należy składać osobiście, nadsyłać przesyłką kurierską lub pocztą (na koszt wysyłającego) w dniach 01.2019 ÷14.06.2019 roku na adres:

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"

32-500 Chrzanów, ul. Focha 3
z dopiskiem: ,,Konkurs EKO-Chrzanolandii”

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze" do publikacji na stronach internetowych LGD oraz do publikacji w postaci książeczki komiksowej której odbiorcami będą mieszkańcy powiatu chrzanowskiego. Prace zostaną opisane nazwiskiem wykonawcy lub inicjałami lub ,,anonimowość” (do decyzji osoby zgłaszającej prace).

                   

KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC

 • 5.
 1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z:
 • przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze”,
 • przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
 1. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny złożonych prac i wyłonienie 8 najlepszych prac oraz wybranie pracy która zajmie pierwsze miejsce (nagroda)
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność,
 • walory artystyczne, w tym: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, staranność, etc.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 21 czerwca 2019 roku.
 2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół z posiedzenia Komisji, który zostanie podpisany przez wszystkich jej członków.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

 • 6.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przekazania nagrody w postaci elektrycznej deskorolki za I miejsce nastąpi w dniu 01.09.2019 roku.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o miejscu i dacie wręczania nagród za pośrednictwem e-mailem, pocztą lub telefonicznie przez Organizatorów.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej partnesrtwonajurze.pl, oraz fb.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.
 1. Po wyborze przez komisję konkursową co najmniej 8 najlepszych prac, komiksy zostaną przekazane grafikom aby przenieśli obrazki oraz teksty z papieru do wersji elektronicznej aby był możliwy ich wydruk w nakładzie 2000 sztuk książeczki komiksowej promującej zachowania proekologiczne wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla celów promujących idee ekologii.
 3. Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze