UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 28 marca 2019
Informacja dla składających wnioski w ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborach

Informacja dla składających wnioski w ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborach

W związku z ogłoszonymi przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborami wniosków oraz powołując się na  zapisy INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

W związku z powyższym biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" wyznacza termin na potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
do 19.04.2019 roku (pon-pt w godzinach 10:00-15:00)

 

Zgodnie z zapisami w/w instrukcji, przypominamy że w część  B.II. wniosku:  DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ OPRZYZNANIE POMOCY w polu 2. Numer identyfikacyjny, Pole2.1należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U.z2015r.poz.807, z późn. zm.)

Jeżeli podmiot nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku, gdy podmiotem jest małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, którzy wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub współposiadaczowi, w polu tym należy wpisać numer identyfikacyjny nadany temu małżonkowi/współposiadaczowi i nie należy występować o nadanie nowego numeru.

W sytuacji, gdy numer identyfikacyjny został nadany jednemu z małżonków w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, drugi małżonek, który planuje realizację operacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odrębną od rolniczej, posługuje się numerem nadanym małżonkowi.

W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej w związku z działalnością prowadzoną w spółce, w polu tym należy wpisać numer identyfikacyjny nadany spółce cywilnej w oparciu o REGON spółki(w części B.II. wypełnianej danymi spółki).Jeżeli wspólnicy  spółki  cywilnej  posiadają  numery  identyfikacyjne  nadane  indywidualnie  lub  posługują  się  numerem  małżonka  lub współposiadacza  powinni wpisać  ten  numer  w  części  B.II.  wypełnianej  danymi  wspólnika.  Jeśli  wspólnicy  nie  posiadają indywidualnych numerów nie muszą występować o ich nadanie.

W przypadku podmiotów wspólnie wnioskujących o wsparcie w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia, należy wpisać numer identyfikacyjny nadany odrębnie każdemu z podmiotów.

W sytuacji, gdy podmiot nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, pole należy pozostawić niewypełnione, a wraz z wnioskiem należy złożyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów (EP) złożonego w BP ARiMR

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze