UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 20 maja 2019
Zapraszamy do zgłaszania uwag do LSR

Prosimy o przesyłanie uwag do 03.06.2019 roku do godziny 12:00 na maila biuro@partnerstwonajurze.pl , lub przedkładanie ich osobiście w siedzibie LGD w Chrzanowie na ulicy Focha 3.
Prosimy również o informację i uwagi jeśli widzą Państwo potrzebę dodatkowych zmian w dokumencie. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 04.06.2019 roku

 

W dniu 04.06.2019 roku o godzinie 11:00

w Sali 205 w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

na ulicy Focha 3

odbędzie się spotkanie

w celu omówienia zmian w LSR oraz przysłanych uwag

na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego.

Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne i pozwalają by dokument zmieniał się w sposób odpowiadający na potrzeby powiatu chrzanowskiego.

 

 

Najważniejsze proponowane zmiany:

 1. Plan działania dla Przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR
  a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b) produkty turystyczne – str 68, 69, 72 LSR:

 

 • W zamierzeniu jest przeniesienie puli 428 000,00 zł w drugim kamieniu milowym - z obecnej kwoty 506.000,00 zł (pozostanie kwota 78.000,00 zł) - ze wskaźnika: Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR (wartość: 11 sztuk) na wskaźnik: Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjne tak aby podnieć pulę z obecnej kwoty 100.000,00 zł (wartość obecna : 2 obiekty) do kwoty 528.000,00 zł (wartość planowana : 10 obiektów)  - Zmiana podyktowana jest tym, że po przeprowadzeniu monitoringu wdrażania LSR oraz na podstawie, licznych uwag kierowanych do LGD zarówno z JST jak i osób fizycznych większe jest zapotrzebowanie na projekty obejmujące infrastrukturę niż na tzw. miękkie projekty.

 

 • Dodatkowo planuje się zmianę brzmienia wskaźnika produktu a) z Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjne na Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjne. - Dotychczasowy zapis wskazywał, iż mogą być realizowane operacje jedynie wspierające już istniejące obiekty infrastruktury. Błędnie zapisano nazwę wskaźnika. Dopisano słowo ,,nowych lub” co daje możliwość realizowania projektów obejmujących tworzenie nowej infrastruktury turystycznej.
 • W zamierzeniu jest przeniesienie puli 272 000,00 zł w trzecim kamieniu milowym - z obecnej kwoty 322.000,00 zł (pozostanie kwota 50.000,00 zł) - ze wskaźnika: Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR (wartość: 7 sztuk) na wskaźnik: Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjne (wartość planowana : 6 obiektów) - Zmiana podyktowana jest tym, że po przeprowadzeniu monitoringu wdrażania LSR oraz na podstawie, licznych uwag kierowanych do LGD zarówno z JST jak i osób fizycznych na większe zapotrzebowanie na projekty obejmujące infrastrukturę niż na tzw. miękkie projekty.

 

 • W zamierzeniu jest  przeniesienie z II na III kamień milowy puli dla wskaźnika o nawie: Liczba sieci w zakresie oferty turystycznej, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - ponieważ będzie to projekt zamykający i sieciujący operacje zrealizowane w/w zakresach. Więc nie ma sensu w połowie wdrażania LSR robić sieciowania skoro nie zostaną jeszcze zrealizowane wszystkie założenia. Projekt nie miałby sensu.

 

 • W związku z przeniesieniem kwot pomiędzy zadaniami, nie zmienia się ogólna pula, ale zmieniają się pule na poszczególne Kamienie Milowe co zostało odpowiednio zmodyfikowane.

 

 

 1. Warunki określające intensywność pomocy dla poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju operacji – str 50 LSR
 • W zakresie operacji: 2.1. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w kolumnie: Beneficjenci – wykreślono: Spółki kapitałowe w organizacji - Zmiana rozporządzenia wykluczyła możliwość przyznania pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej spółkom kapitałowym w organizacji tj. podmiotom, które podlegają wpisowi do KRS”– zapis nieaktualny.

 

 1. 30 i 42 LSR
 • Wprowadzono zmiany nazwy wskaźnika i liczby przewidywanych do realizacji operacji zgodnie z w/w zmianami.

Oraz wprowadzono drobne korekty błędów pisarskich i technicznych w całym dokumencie

 

 

 Link do LSR

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze