UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 15 listopada 2019
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - rozwój działalności gospodarczej

 

Data publikacji: 15-11-2019 roku

Nr ogłoszenia 7/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

Instytucja organizująca nabór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Focha 3

Termin składania wniosków

Od dnia 02-12-2019 roku do dnia 17-12-2019 roku

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 10:00 ÷ 15:00

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie przy ulicy Focha 3, pokój 202

Forma składania wniosków

1.      Wnioski na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz  w wersji elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. na  płycie  CD)

2.      Dokumentacje aplikacyjną należy składać w segregatorze

3.      Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

4.      Wniosek w formie papierowej składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

5.      Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

6.      Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej
w biurze LGD

7.      Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

8.      Informacje dotyczące naboru można uzyskać:

- w siedzibie instytucji organizującej nabór

- pod nr telefonu 32 720 65 02

Ilość egzemplarzy wniosku

Wymagane jest złożenie co najmniej dwóch egzemplarzy wniosku (1 egzemplarz dla UMWM, 1 egzemplarz dla LGD, ewentualnie kolejne dla wnioskodawcy).

Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Forma wsparcia

Refundacja

Zakres tematyczny operacji – Przedsięwzięcie 2.2

Cel ogólny I. Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,  kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu
Cel szczegółowy I.2 Wsparcie i promocja efektywnej, nowoczesnej gospodarki,
w tym turystycznej, opartej na lokalnych zasobach

Przedsięwzięcie I.2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Warunki udzielania wsparcia

1.      Operacja musi być zgodna z LSR:

a)      Operacja jest objęta wnioskiem o przyznanie pomocy, który został złożony
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

b)      Operacja zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

c)      Operacja jest zgodna z dodatkowymi  warunkami wyboru operacji obowiązującymi
w ramach naboru (o ile w danym naborze dodatkowe warunki zostały wprowadzone),

d)      Operacja jest zgodna z   formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

e)      Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

f)       Operacja jest zgodna z Programem.

2.      Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać przynajmniej minimalną liczbę punktów.

*Dodatkowe warunkami wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru

Brak

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest konieczne aby wniosek mógł zostać dofinansowany wynosi 60 punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.partnerstwonajurze.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Uwaga: W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką sama liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Partnerstwo na Jurze”, tym wyższe miejsce na liście)

 

Wymagane dokumenty niezbędne do wyboru projektu – dokumenty aplikacyjne

1.      Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami

2.      Załączniki z listy: Sekcja VII Załączniki z Wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

3. 

3.      Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2019.

 

Uwaga: Dokumentacje aplikacyjną należy składać w segregatorach

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, należy zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, opisanymi
w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020) i aktach prawnych¹ oraz instrukcją wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

¹ Dotyczy to w szczególności:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013,

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą RLKS,

- ustawy z dnia 27 maja 2015 o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1181, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansowaniu WPR,

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem

Wysokość pomocy

Minimum 50.000,00 zł Maksymalnie 300.000,00

Intensywność pomocy

Do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość limitu środków

1.600.000,00 złotych

Miejsce udostępniania dokumentów:

 

1.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

2. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”

     http://www.partnerstwonajurze.pl/images_upl/Strategia_Rozwoju_Lokalnego_Kier%20-%20Copy%201.pdf

 

3. Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

http://www.partnerstwonajurze.pl/images_upl/Procedura_inne.pdf

 

4. Lokalne kryteria wyboru operacji:

http://www.partnerstwonajurze.pl/images_upl/14_10.19%20lokalne%20kryteria%20wyboru%20operacji.pdf


 

Powyższe dokumenty są  dostępne również do wglądu w wersji papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 ÷ 15:00

 

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów osobiście oraz pod numerem telefonu 32 720 65 02 od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 ÷ 15:00

 

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze nr 7/2019

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze