UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 22 stycznia 2020
Zapraszamy do zgłaszania uwag do LSR

Prosimy o przesyłanie uwag do proponowanych zmian w „Lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016 ÷ 2023” (LSR), w terminie do 28.01.2020 roku do godziny 16:00 na maila biuro@partnerstwonajurze.pl , lub przedkładanie ich osobiście w siedzibie LGD w Chrzanowie na ulicy Focha 3. Prosimy również o informację i uwagi jeśli widzą Państwo potrzebę dodatkowych zmian w dokumencie. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 30.01.2020 roku.

 

W dniu 30.01.2020 roku o godzinie 10:00

w Sali 205 w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

na ulicy Focha 3

odbędzie się spotkanie

w celu omówienia zmian w LSR oraz przysłanych uwag

na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego.

Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne i pozwalają by dokument zmieniał się w sposób odpowiadający na potrzeby powiatu chrzanowskiego.

 

Proponowane zmiany w LSR:

  1. ROZDZIAŁ V: CELE I WSKAŹNIKI LSR „PARTNERSTWO NA JURZE”. Tabela str. 39 wskaźnik rezultatu liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury czasu wolnego oraz tabela str. 42 wskaźnik produktu - liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem.

Zmiany podyktowane są tym że po przeprowadzeniu ostatnich naborów w powyższym działaniu zrealizowano całość wskaźników postały środki finansowe do wykorzystania na dalsze projekty i co jest z tym związane należy wprowadzić w/w zmiany by przeprowadzić kolejne nabory wniosków.

 2. Załącznik nr 3: Plan działania dla Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i    wyposażenie obiektów – str.68

W zamierzeniu jest podwyższenie o 3 szt. liczby wskaźnika z 12 do 15 szt. - 

Zmiana podyktowana jest tym, że po przeprowadzeniu ostatnich naborów
w powyższym działaniu zrealizowano całość wskaźników, a postały środki finansowe do wykorzystania na dalsze projekty. Bez w/w zmiany LGD nie może ogłosić kolejnego naboru wniosków.

 

  1. ROZDZIAŁ VI: SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU. Str. 49 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie obiektów LSR. Kwota dofinansowania na projekt Min. 50.000,00 zł Max 200.000,00 zł. na każdy zrealizowany wskaźnik produktu.

Proponuje się wprowadzenie zmiany poprzez wykreślenie kwoty minimalnej operacji ponieważ np. JST mogą ubiegać  się o dofinansowanie przy intensywności pomocy 63,63% przy minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 50.000 zł.

  1. ROZDZIAŁ VI: SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU. Str. 50 - Przedsięwzięcie 1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR.  Kwota dofinansowania na projekt Min.000,00 zł Max 50.000,00 zł. na każdy zrealizowany wskaźnik produktu.

Proponuje się wprowadzenie zmiany poprzez wykreślenie kwoty minimalnej operacji ponieważ np. JST mogą ubiegać  się o dofinansowanie przy intensywności pomocy 63,63% przy minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 50.000 zł.

  1. Proponuje się dokonać korekty błędów w numeracji punktów w LSR str.: 63, 64.

Link do LSR

Link do LSR propozycja zmian

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze