UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Data Publikacji: 03.07.2017r.

Nr. Ogłoszenia 3/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

 

dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

 

Termin Składania wniosków: 18.07 - 08.08 2017 roku 

Pełna treść ogłoszenia: http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=791

 

 

 

Data Publikacji: 3.07.2017r.

 

Nr. Ogłoszenia 4/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Termin Składania wniosków: 18.07 - 08.08 2017 roku 

Pełna treść ogłoszenia: http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=792

 

 

 

Data Publikacji: 03.07.2017 r.

 

Nr. Ogłoszenia 5/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

z zakresu

4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Termin Składania wniosków: 18.07 - 08.08 2017 roku

Pełna treść ogłoszenia: http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=793

 

 

Data Publikacji: 03.07.2017 r.

Nr. Ogłoszenia 6/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

z zakresu: 4.1  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

dla przedsięwzięcia : 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 Termin Składania wniosków: 18.07 - 08.08 2017 roku

Pełna treść ogłoszenia: http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=794

 

 

 

 

 

 

 

Ważna informacja dotycząca beneficjentów składających wnioski w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborze

W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborem wniosków oraz powołując się na  zapisy INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” załaczniki do wniosku będące kopią dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

W związku z powyższym biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" wyznacza termin na potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem od 10.07.2017 roku do 4.08.2017 roku (pon-pt w godzinach 10:00-15:00)

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze