UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Działalność LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

 

 

 Informujemy, że w biurze Stowarzyszenia prowadzony jest dyżur konsultacyjny dotyczący opracowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027. W punkcie mieszkańcy obszaru działania LGD mogą zapoznawać się z bieżącymi efektami prac nad strategią, konsultować je, zgłaszać swoje uwagi i opinie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami

 

 

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy dokumenty dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

propozycja dotyczy analizy SWOT - znalezienia i zidentyfikowania słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń. Szczegółowo i dobrze zidentyfikowane obszary pozwolą na dokładniejsze opracowanie strategii rozwoju i wsparcia na dalsze lata.

w/w zostały opracowane na podstawie:

-spotkań z przedstawicielami trzech sektorów: organizacji społecznych i pozarządowych formalnych i nieformalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym urzędów gmin, ośrodków kultury i sportu, ośrodków pomocy społecznej), przedsiębiorcami oraz mieszkańcami

-przeprowadzonych ankiet

-pozyskania pomysłów na nowe projekty

-spotkań zespołu inicjatywnego

-spotkań podsumowujących i ewaluacyjnych z Radą, Zarządem i Komisją Rewizyjną

Czekamy na uwagi do 9 maja 2023 roku. Prosimy w tym celu o wypełnienie załączonego formularza uwag. Formularz można wysłać mailowo na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl, dostarczyć osobiście do biura (ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów) , wysłać pocztą (liczy się data wpływu)

lub przyjść i wspólnie z pracownikami biura przeanalizować dokument i zgłosić uwagi.

Zapraszamy!

ANALIZA SWOT

Formularz uwag

Rozdział IV Analiza potrzeb i potencjał LSR

 

 

Szanowni Państwo,

Działania partycypacyjne podejmowane w trakcie tworzenia dokumentu strategicznego przyniosły wiele ważnych informacji, które na bieżąco były poddawane analizie, weryfikacji i konsultacji w ramach prac Zespołu Inicjatywnego. W wyniku szerokich działań konsultacyjnych opracowano listę najważniejszych zagadnień, które w dalszej kolejności stały się podstawą do przygotowania matrycy logicznej kierunków działań LGD „Partnerstwo na Jurze” na lata 2023-2027. Wśród najważniejszych wyników przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji wymienić należy następujące zagadnienia:

 

 1. Wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego w celu zrównoważonego rozwoju obszaru działania LGD;
 2. Wzrost atrakcyjności obszaru dla jego mieszkańców w zakresie dostępu i podwyższenia jakości usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji;
 3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD z wykorzystaniem lokalnych zasobów;
 4. Integracja społeczna mieszkańców i włączenie grup społecznych w niekorzystnej sytuacji oraz aktywizacja mieszkańców różnych grup w niekorzystnej sytuacji i organizacji działających na rzecz dobra wspólnego;
 5. Wzmocnienie kapitału cywilizacyjnego rozumianego jako inwestowanie w edukację i naukę, otwieranie dróg awansu dla młodych ludzi, a także promowanie rozwoju pasji i hobby oraz odrodzenie zainteresowania sprawami publicznymi wraz z wzmacnianiem rezyliancji (odporności społecznej na wyzwania współczesnego świata);
 6. Rozwój i promocja turystyki poprzez działania inwestycyjne zmierzające do poprawy infrastruktury i oferty spędzania czasu na obszarze LGD, wzmocnienie kompetencji ukierunkowanych na zwiększenie znaczenia branży turystycznej i okołoturystycznej w rozwoju lokalnym, a także wdrożenie innowacyjnych usług zachęcających do odwiedzania tego regionu;
 7. Wzmacnianie instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego;
 8. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa opartego o innowacyjne działania oraz zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, negatywnym procesom demograficznym;
 9. Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i zintegrowanych ofert skierowanych do mieszkańców i turystów;

 

Czekamy na uwagi do 9 maja 2023 roku. Prosimy w tym celu o wypełnienie załączonego formularza uwag. Formularz można wysłać mailowo na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl, dostarczyć osobiście do biura (ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów) , wysłać pocztą (liczy się data wpływu) lub przyjść i wspólnie z pracownikami biura przeanalizować dokument i zgłosić uwagi.

Zapraszamy

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy dokumenty dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

propozycja dotyczy grup docelowych objętych wsparciem w nowym okresie programowania

w/w zostały opracowane na podstawie:

-spotkań z przedstawicielami trzech sektorów: organizacji społecznych i pozarządowych formalnych i nieformalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym urzędów gmin, ośrodków kultury i sportu, ośrodków pomocy społecznej), przedsiębiorcami oraz mieszkańcami

-przeprowadzonych ankiet

-pozyskania pomysłów na nowe projekty

-spotkań zespołu ds. opracowania LSR

-spotkań podsumowujących i ewaluacyjnych z Radą, Zarządem i Komisją Rewizyjną

 

Proponujemy poniższe grupy, jako docelowe przy wsparciu nowym LSR:

 1. Przedsiębiorcy
 2. Mieszkańcy
 3. Osoby fizyczne, chcące założyć działalność
 4. Osoby młode do 25 roku życia
 5. Seniorzy powyżej 60 roku życia
 6. Organizacje społeczne, pozarządowe - formalne i nieformalne
 7. Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z ich instytucjami podległymi jaki biblioteki, ośrodki kultury i sportu, ośrodki pomocy społecznej
 8. Osoby bezrobotne

Czekamy na uwagi do 9 maja 2023 roku. Prosimy w tym celu o wypełnienie załączonego formularza uwag. Formularz można wysłać mailowo na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl, dostarczyć osobiście do biura (ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów) , wysłać pocztą (liczy się data wpływu) lub przyjść i wspólnie z pracownikami biura przeanalizować dokument i zgłosić uwagi.

Zapraszamy

Formularz uwag

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy dokumenty dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

propozycja dotyczy celów nowego LSR oraz sposobów ich realizacji

w/w zostały opracowane na podstawie:

-spotkań z przedstawicielami trzech sektorów: organizacji społecznych i pozarządowych formalnych i nieformalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym urzędów gmin, ośrodków kultury i sportu, ośrodków pomocy społecznej), przedsiębiorcami oraz mieszkańcami

-przeprowadzonych ankiet

-pozyskania pomysłów na nowe projekty

-spotkań zespołu ds. opracowania LSR

-spotkań podsumowujących i ewaluacyjnych z Radą, Zarządem i Komisją Rewizyjną

Czekamy na uwagi do 9 maja 2023 roku. Prosimy w tym celu o wypełnienie załączonego formularza uwag. Formularz można wysłać mailowo na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl, dostarczyć osobiście do biura (ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów) , wysłać pocztą (liczy się data wpływu) lub przyjść i wspólnie z pracownikami biura przeanalizować dokument i zgłosić uwagi.

Zapraszamy

Cele i przedsięwzięcia

Formularz uwag

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy pierwsze dwa rozdziały nowej strategii- zapraszamy do zgłaszania uwag- osobiście w biurze lub mailowo na adres biuro@partnerstwonajurze.pl

Rozdziały I i II

Formularz uwag

 

Zarząd Województwa Małopolskiego 09.03.2023 roku ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

poniżej dokumentacja:

https://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/prow/skorzystaj/nabory/wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc---konkurs-na-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

 

 Aktualości

 

Analiza sytuacji młodych ludzi mieszkających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

W związku z trwającym procesem opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę sytuacji młodych ludzi mieszkających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” (gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Trzebinia, Libiąż).  Ankieta kierowana jest do osób w wieku od 18 do 25 lat. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Link do ankiety: https://forms.gle/CnwATogEkC8kC4Y66

Ankieta i fiszka

 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju, poniżej znajdują sie linki do ankiety oraz fiszki projektowej. Prosimy o ich wypełnienie, każdy głos, każda Państwa wskazówka jest bardzo ważna dla powiatu chrzanowskiego i jego mieszkańców!!!
 
 1. ankieta do mieszkańców - https://forms.gle/tK9m6vuRZSj1zdFM8
 2. fiszka projetkowa do zgłaszania projektów - https://forms.gle/SarBwuF6tk4pcPq77
 

 

 

Spotkania

Szanowni mieszkańcy Gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia!
Poniżej prezentujemy dokument: Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem spotkań. 
Wkrótce przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące spotkań wraz z zaproszeniami.

--> Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem

--> Szczegółowa informacja o miejscach i terminach spotkań

 

                                                         

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze