UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

amonitZARZĄD

Jerzy Kasprzyk  –  Prezes

Szanowni Państwo, Pan Jerzy Kasprzyk – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, jest do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od godziny 15.30, po wcześniejszym bezpośrednim umówieniu się pod numerem telefonu 32 720 65 02.

Radosław Warzecha – Wiceprezes

Beata Kucharczyk – Sekretarz

Janina Pater – Skarbnik

Tomasz Żołądź - Członek

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:
1)Uchwalanie i aktualizacja kryteriów wyboru operacji, procedur oceny i wyboru operacji, harmonogramu naboru, harmonogramów realizacji planów komunikacji, planów szkoleń pracowników oraz członków organu decyzyjnego oraz innych dokumentów związanych z organizacją naborów wniosków o dofinansowanie;
2)Prowadzenie nadzoru nad monitoringiem i ewaluacją oraz opracowywanie rekomendacji na ich podstawie;
3)Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
4)Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
5)Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
6)Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
7)Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
8)Wpisywanie na listę członków Stowarzyszenia i stwierdzenie ustanie członkostwa,
9)Zarządzanie majątkami i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10)Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
11)Uchwalanie kwestii dotyczących kadr:
a)Zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia;
b)Ustalanie wielkości zatrudnienia
c)Ustalanie zasad wynagradzania, premiowania, nagradzania i dyscyplinowania pracowników biura Stowarzyszenia;
d)Zarząd może podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika w formie pracownika pełniącego obowiązki – w takich przypadkach, które w szczególny sposób poprawią funkcjonowanie LGD w tym szczególnie w zakresie realizacji założonych celów Umowy Ramowej. W przypadku podjęcia takiej decyzji w formie uchwały Zarządu nie obowiązuje procedura naboru pracowników;
12)Ustalanie Regulaminu Biura LGD oraz innych procedur dotyczących jego działalności;
13)Opracowanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w celu przystąpienia do konkursu na realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz aktualizacja, wdrożenie, realizacja, monitorowanie postępów wdrażania LSR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14)Opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację celów statutowych,
15)Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia darowizn, spadków i subwencji.

amonitKOMISJA REWIZYJNA

Henryk Kędziora  - Przewodniczący   

Jerzy Oczkowski - Sekretarz

Jacek Chrząścik - Członek

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
4) Analiza rekomendacji Zarządu wynikających z monitoringu i ewaluacji;
5) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
6) Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
7) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;
8) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia względnie z wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

amonitRADA

Maciej Filipek - Przewodniczący

Wiesław Domin - Wiceprzewodniczący

Maria Piekarz -  Sekretarz Rady

Marek Bębenek - Członek Rady

Radosław Michalik - Członek Rady

Jadwiga Pietrzyk - Członek Rady

Zdzisław Bachowski - Członek Rady

Grzegorz Piotrowski - Członek Rady

Bogusława Majchrowska - Członek Rady

Jarosław Gaweł - Członek Rady

Grzegorz Pater - Członek Rady

Leszek Kukla - Członek Rady

Danuta Kapcia - Członek Rady

Elżbieta Lewicka - Członek Rady

Do zadań Rady Stowarzyszenia należy wykonywanie funkcji organu decyzyjnego, a w szczególności:

1)Wybór operacji, w rozumieniu właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa krajowego;

2)Ustalenie kwoty wsparcia na działania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze