UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 27 września 2010
Nabór na wolne stanowisko pracy

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W CHRZANOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENTA KIEROWNIKA BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W CHRZANOWIE

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: etat.

Termin składania ofert do dnia: 11 października 2010 r.

1. Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     wykształcenie min. średnie,

e)     umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office programy graficzne np. Corel, Photoshop itp.),

f)        doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)     znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikacyjnym,

b)     doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

c)      znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,

d)     znajomość aspektów formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych,

e)     odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

f)        zdolności organizacyjne,

g)     komunikatywność,

h)      wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Asystenta Kierownika Biura:

-          prowadzenie bieżącej pracy biura,

-          przyjmowanie i obsługa klientów biura,

-          przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,

-          obsługa korespondencji,

-          aktualizacja strony internetowej,

-          organizowanie informacji i promocji,

-          prowadzenie spraw kadrowych,

-          przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy,

-          przygotowanie dokumentów formalnych działalności LGD – np. sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego, dokumentów aktualizacyjnych itp.

 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys – curriculum vitae,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata,

4.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),

5.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7.      w przypadku osób, które zmieniły nazwisko i może wystąpić rozbieżność
w dokumentacji składanej do naboru prosimy o dołączanie kserokopii dokumentu potwierdzającego  w/w zmianę.

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (wraz z załącznikami) należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dot. naboru na wolne stanowisko pracy Asystenta Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania w Chrzanowie” osobiście w godz. od 9.00 do 14.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do LGD) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2010 r. na adres: Lokalna Grupa Działania ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

 

6. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej kandydata powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

 

i własnoręcznie podpisane.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze