UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU LINK

 

 

 

DUŻE PROJEKTY SPOŁECZNE:

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

Pomoc na operacje jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 

Przedsięwzięcia ogólnodostępne niekomercyjne:

 

1.1 -  infrastruktura czasu wolnego

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe

Intensywność pomocy:

JST - 63,63%,

Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe - 80%

 Kwota dofinansowania na projekt

 Min. 50 000,00 zł Max. 200 000zł na każdy zrealizowany wskaźnik produktu

 

Utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty rozliczenia płatności końcowej

KOSZTY KWALIFIKOWALNE SĄ TO KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OKREŚLONO W § 17 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 (DZ. U. 2015 POZ. 1570 Z PÓŹŃ. ZM.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

- Operacja jest skierowana do osób z grup defaworyzowanych społecznie wskazanych w LSR

- Całość operacji jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy mieszkańców

- Innowacyjność

- Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR

- Gotowość do realizacji operacji

- Promocja LGD i marki Chrzanolandia na okres trwałości operacji

- Partycypacja

- Termin zrealizowania operacji

 

 

3.1 - Ekologia

Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Intensywność pomocy:

JST - 63,63%

Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe - 80%

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” - 95%

Kwota dofinansowania na projekt

Min. 50 000,00 zł Max. 63 300zł na każdy zrealizowany wskaźnik produktu

Max.50 000,00 zł - dotyczy operacji własnych Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

 

Utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty rozliczenia płatności końcowej

KOSZTY KWALIFIKOWALNE SĄ TO KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OKREŚLONO W § 17 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 (DZ. U. 2015 POZ. 1570 Z PÓŹŃ. ZM.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

 

Lokalne kryteria wyboru operacji: 

- Operacja jest skierowana do osób z grup defaworyzowanych społecznie wskazanych w LSR

- Całość operacji jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy mieszkańców

- Gotowość operacji do realizacji

- Promocja LGD i marki Chrzanolandia na okres trwałości operacji

- Liczba odbiorców objętych realizacją operacji

- Partycypacja

- Termin zrealizowania operacji

 

MAŁE PROJEKTY SPOŁECZNE

1.2 -  Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR, obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, produkty turystyczne

 Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Intensywność pomocy:

JST - 63,63%

Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne, Kościoły i inne związki wyznaniowe - 80%

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” - 95%

 Kwota dofinansowania na projekt

Max 50 000,00 zł na każdy jeden zrealizowany wskaźnik produktu

Max.50 000,00 zł - dotyczy operacji własnych

 

Utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty rozliczenia płatności końcowej

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE SĄ TO KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OKREŚLONO W § 17 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 (DZ. U. 2015 POZ. 1570 Z PÓŹŃ. ZM.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

- Operacja jest skierowana do osób z grup defaworyzowanych społecznie wskazanych w LSR

- Całość operacji jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy mieszkańców

- Innowacyjność

- Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR

- Gotowość do realizacji operacji

- Promocja LGD i marki Chrzanolandia na okres trwałości operacji

- Partycypacja

- Termin zrealizowania operacji

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na operacje jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

2.2 - Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Beneficjenci:

Mikro i małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą

Intensywność pomocy:

Mikro i małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą - 70%

Kwota dofinansowania na projekt

Min. 50 000,00 zł Max. 300 000,00 zł (netto w przyadku vatowców)

 

Utworzenie co najmniej 1 miesca pracy i utrzymanie pracowników na pełnych średniorocznych etatach/ utrzymania celów projektu/ utrzymania zasobów inwestycyjnych przez 3 lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej

Spis PKD które nie kwalifikują się do dofinansownia w ramach poddziałania 19.2:

WYKLUCZONE PKD

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE SĄ TO KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OKREŚLONO W § 17 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 (DZ. U. 2015 POZ. 1570 Z PÓŹŃ. ZM.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

- Wnioskodawca zdeklarował zapotrzebowanie na niższy procent dofinansowania

- Zatrudnienie w wyniku realizacji operacji na okres wskazany w rozporządzeniu w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

- Wnioskodawca zakłada zatrudnienie osoby/osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy wskazanych w LSR

- Całość operacji jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy mieszkańców

- Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR

- Realizacja operacji związanej z produktem lokalnym w dziedzinach: sprzedaży i/lub produkcji i/lub sprzedaży usługi i/lub produkcji usługi

- Gotowość do realizacji operacji

- Promocja LGD i marki Chrzanolandia na okres trwałości operacji

- Termin zrealizowania operacji 

 

TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na operacje jest przyznawana w formie premii (pierwsza transza 80% druga transza 20%)

2.1 - Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Beneficjenci:

Osoby fizyczne

Intensywność pomocy:

premia

Kwota dofinansowania na projekt

100 000,00 zł

Utrzymanie pracowników przez 2 lata na pełnych średniorocznych etatach od dnia wypłat płatności ostatecnej.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE SĄ TO KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OKREŚLONO W § 17 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 (DZ. U. 2015 POZ. 1570 Z PÓŹŃ. ZM.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

- Zatrudnienie w wyniku realizacji operacji na okres wskazany w rozporządzeniu.

- Wnioskodawca zakłada samozatrudnienie i należy do grupy osób defaworyzowanych na rynku pracy określonych w LSR: osoby bezrobotne i/lub osoby z niepełnosprawnościami i/lub wnioskodawca zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej na rynku pracy określonej w LSR

- Całość operacji jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy mieszkańców 

- Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR

- Realizacja operacji związanej z produktem lokalnym w dziedzinach: sprzedaży i/lub produkcji i/lub sprzedaży usługi i/lub produkcji usługi

- Gotowość do realizacji operacji

- Promocja LGD i marki Chrzanolandia na okres trwałości operacji

- Termin zrealizowania operacji

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze