UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

DUŻE PROJEKTY SPOŁECZNE:

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

 

Przedsięwzięcia:

1.1          -  infrastruktura czasu wolnego

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

3.1 – Ekologia - Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

80% dofinansowania ngo,

 63,63% dofinansowania JST,

Kwota na projekt powyżej 50 tysięcy

Pula środków: 2 450 000 zł

Utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty rozliczenia płatności końcowej

Beneficjenci: JST, stowarzyszenia, fundacje, parafie, związki wyznaniowe

 

KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE

Zakup robót budowlanych lub usług,

Organizacja, prowadzenie spotkań, szkolenia, wydarzenia promocyjne, Zakup NOWYCH – urządzeń, wyposażenia

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu

Projekt wpływa na grupy defaworyzowane

Innowacyjność, Turystyka

Wsparcie grup nieformalnych, Partycypacja

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa

Kwota na projekt od 50 000zł do 300 000zł,

50% dofinansowania,

Pula środków: 3 100 000zł

Utrzymanie pracowników/ Utrzymania celów projektu/ Utrzymania zasobów inwestycyjnych przez 3 lata na pełnych średniorocznych etatach od dnia wypłaty płatności końcowej

 

TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Beneficjenci: osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR

poziom dofinansowania: 100%,

Pula środków: 700 000zł

Utrzymanie pracowników przez 2 lata na pełnych średniorocznych etatach od dnia wypłat płatności końcowej

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Większe zatrudnienie

Branża turystyka

Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych lub projekt wpływa na grupy defaworyzowane wskazane w LSR do objęcia wsparciem

 

GRANTY:

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

 

Przedsięwzięcia:

1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b) produkty turystyczne

 

3.2. Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 

preferowane:

tworzenie nowych produktów mających być elementem wspólnej oferty takich jak: ekomuzea, żywe pracownie, ogrody sensoryczne, gród rycerski, edukacyjne centrum pszczelarstwa, zagrody edukacyjne, elementy trwałe

 

Składane i rozliczane w LGD

Pula środków: 1 350 000zł

Kwota na projekt od 5 do 50 tysięcy złotych, 

80% dofinansowania

Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu

Miejscowości tematyczne

Projekt wpływa na grupy defaworyzowane

Innowacyjność, Turystyka, Wsparcie grup nieformalnych, Partycypacja

 

 

 

 

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze