UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

DUŻE PROJEKTY SPOŁECZNE:

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

 

Przedsięwzięcia:

1.1          -  infrastruktura czasu wolnego

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

3.1 – Ekologia - Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

Ocena w LGD, rozliczanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

80% dofinansowania ngo,

 63,63% dofinansowania JST,

Kwota na projekt powyżej 50 tysięcy

Pula środków: 2 450 000 zł

Utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty rozliczenia płatności końcowej

Beneficjenci: JST, stowarzyszenia, fundacje, parafie, związki wyznaniowe

 

KOSZTY, KTÓRE SĄ UZASADNIONE ZAKRESEM OPERACJI, NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA JEJ CELU ORAZ RACJONALNE

Zakup robót budowlanych lub usług,

Organizacja, prowadzenie spotkań, szkolenia, wydarzenia promocyjne, Zakup NOWYCH – urządzeń, wyposażenia

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu,

Projekt wpływa na grupy defaworyzowane,

Projekt jest realizowany w miejsowościach  zamieszkałych przez mniej niz 5 tyś mieszkanców,

Innowacyjność,

Realizacja projektów wpływających na wybrane kluczowe obszary interwencji LSR,

Koszty projektów sa adekwatne do zakładanych działań,

Promocja LGD i marki Chrzanolandia,

Stan przygotowań projektu do realizacji,

Turystyka

Wsparcie grup nieformalnych,

Partycypacja,

Termin realizacji operacji.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa

Kwota na projekt od 50 000zł do 300 000zł,

70 % dofinansowania,

Pula środków: 3 100 000zł

Utrzymanie pracowników/ Utrzymania celów projektu/ Utrzymania zasobów inwestycyjnych przez 3 lata na pełnych średniorocznych etatach od dnia wypłaty płatności końcowej

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Beneficjent zadeklarował zapotrzebowanie na niższy procent dofinansowania,

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu,

Projekt wpływa na grupy defaworyzowane wskazane w LSR do objęcia wsparciem,

Projekt jest realizowany w miejsowościach  zamieszkałych przez mniej niz 5 tyś mieszkanców,

Realizacja projektów wpływających na wybrane kluczowe obszary interwencji LSR,

Koszty projektów sa adekwatne do zakładanych działań,

Promocja LGD i marki Chrzanolandia,

Termin realizacji operacji.

 

TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Beneficjenci: osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR

poziom dofinansowania: 100%,

Pula środków: 700 000zł

Utrzymanie pracowników przez 2 lata na pełnych średniorocznych etatach od dnia wypłat płatności końcowej

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu,

Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych lub projekt wpływa na grupy defaworyzowane wskazane w LSR do objecia wsparciem,

Projekt jest realizowany w miejsowościach  zamieszkałych przez mniej niz 5 tyś mieszkanców,

Realizacja projektów wpływających na wybrane kluczowe obszary interwencji LSR,

Koszty projektów sa adekwatne do zakładanych działań,

Promocja LGD i marki Chrzanolandia,

Termin realizacji operacji.

 

GRANTY:

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

 

Przedsięwzięcia:

1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b) produkty turystyczne

 

3.2. Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 

preferowane:

tworzenie nowych produktów mających być elementem wspólnej oferty takich jak: ekomuzea, żywe pracownie, ogrody sensoryczne, gród rycerski, edukacyjne centrum pszczelarstwa, zagrody edukacyjne, elementy trwałe

 

Składane i rozliczane w LGD

Pula środków: 1 350 000zł

Kwota na projekt od 5 do 50 tysięcy złotych, 

80% dofinansowania

Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe

 

Premiowane w lokalnych kryteriach wyboru:

Beneficjent zadeklarował zapotrzebowanie na niższy procent dofinansowania,

Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu,

Projekt wpływa na grupy defaworyzowane,

Miejscowości tematyczne,

Projekt jest realizowany w miejsowościach  zamieszkałych przez mniej niz 5 tyś mieszkanców,

Innowacyjność,

Realizacja projektów wpływających na wybrane kluczowe obszary interwencji LSR,

Koszty projektów sa adekwatne do zakładanych działań,

Promocja LGD i marki Chrzanolandia,

Turystyka,

Okres realizacji operacji,

Wsparcie grup nieformalnych,

Partycypacja

 

 

 

 

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze