UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Działalność LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” (LGD) powstała w 2008 roku, jako stowarzyszenie trójsektorowe, a w 2009 roku została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, na podstawie złożonego wniosku, do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i podpisała umowę na dotację zadań zawartych w LSR na kwotę ponad 13 mln zł. W skład Stowarzyszenia wchodzi 5 gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

Stowarzyszenie tworzy grupa osób reprezentujących społeczność Ziemi Chrzanowskiej, zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego, promowania produktów lokalnych, tradycji, zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i kulinarnego opartego na lokalnych zasobach. Organizacja poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, pragnie stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców oraz pragnie otworzyć społeczność lokalną na dziedzictwo miejsca, w którym żyje.

LGD pobudza i rozwija grupy formalne i nieformalne – Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne, przedsiębiorców, rzemieślników, rolników, całe sołectwa i pojedynczych mieszkańców z terenu powiatu chrzanowskiego, do działań, które mają na celu ich aktywizację i integrację, co wpływa na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszaru objętego LSR. Inicjuje cykliczne spotkania we wspólnym gronie, rokrocznie organizując wyjazdy szkoleniowo-aktywizacyjne, promuje teren na wydarzeniach, imprezach, targach oraz przeglądach. Organizuje w ramach marki „Chrzanolandia” wiele wydarzeń kulturalnych, jarmarków, konkursów oraz realizuje projekty mające na celu wzrost zainteresowania kulturą i tradycją regionu.

Na terenie obszaru LSR istnieją tradycje związane z lokalnym rzemiosłem, które są kontynuowane lub odtwarzane poprzez Koła Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślników w sołectwach powiatu chrzanowskiego. Są to między innymi: wikliniarstwo, garncarstwo, kowalstwo, rzeźbiarstwo, hafciarstwo, bibułkarstwo. Wytwarzane zdrowe produkty, potrawy, przedmioty z tzw. „duszą” są nie tylko szansą na ratowanie ginących zawodów rzemieślniczych, dawnych wiejskich zabudowań, ale także na rozwój obszarów wiejskich.

Partnerami w działaniach LGD są również szkoły i przedszkola, w których realizowany jest projekt „Szkoła pachnąca tradycją” mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów oraz ginących zawodów. Przekazywane wiedza, doświadczenie, przeprowadzane warsztaty zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się lokalnymi tradycjami i rzemiosłem. Osobami prowadzącymi te warsztaty są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślnicy.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami kultury. Na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie organizuje cykliczne wydarzenie kulturalne „Ziemniaczysko pod Lipowcem” – flagową impreza powiatu chrzanowskiego, podczas której prezentowany jest ogromny dorobek kulturowy powiatu chrzanowskiego: zespoły śpiewacze, taneczne i folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich i ich dorobek, rzemieślnicy nauczający arkanów zanikających obecnie zawodów, dania tradycyjne i regionalne oraz obrzędy ludowe. Koła Gospodyń Wiejskich są lokomotywą napędową, a ich zaangażowanie jest magnesem dla uczestników odwiedzających wydarzenie kulturalne.

Organizacja stworzyła markę powiatu chrzanowskiego pod nazwą „Chrzanolandia”, skupiającą największe atrakcje turystyczne gmin tego terenu. Mającą na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do turystów, wzmocnienie siły przekazu oferty i przyciągnięcie na ten teren większej liczby turystów.

LGD przyczynia się do rozwoju turystycznego poprzez projekt utworzenia miejscowości tematycznych: Bolęcin. Wioska pod Skałą, Dulowa. Zaginiona Wioska, Zagórze. Wioska u Źródła. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zwyciężyła w konkursie pt. „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie i zaprezentowała lokalny potencjał swoich wsi: ludzki, kulturowy, informacyjny i przyrodniczy. Efektem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna uczestników oraz propagowanie idei „Miejscowości tematycznych”, która integruje mieszkańców wokół wspólnego pomysłu oraz wpływa na poprawę, jakości życia oraz możliwości rozwoju gospodarczego na tych obszarach.

Działalność w stowarzyszeniach, przynależność do lokalnych i krajowych partnerstw czy sieci współpracy, ukazuje w innym świetle miejsce LGD w powiecie chrzanowskim i pozwala dostrzec bogactwo zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

mapa1.jpgmapa2.jpgmapa3.jpg

 

Historia powstania

Region nasz z racji swego położenia i warunków przyrodniczych stanowi zaplecze turystyczno rekreacyjne Krakowa i Śląska. Pełna zabytków kultury, ciekawych miejsc przyrodniczych Jura stanowi doskonałe miejsce aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Doceniając te walory rozpoczęto działania związane z rozwojem turystycznym i gospodarczym już od 2002 roku. Nawiązana została współpraca między samorządami i innymi organizacjami na terenie Małopolski Zachodniej związana z rozwojem lokalnym. Dzięki temu powstała Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze, jako porozumienie organizacji pozarządowych, samorządów i firm, które wspólnie działały na rzecz rozwoju regionu w zgodzie ze środowiskiem. Natomiast w roku 2004 pięć gmin powiatu chrzanowskiego – Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia rozpoczęły rozmowy koncepcyjne związane z budową na terenie tych gmin Lokalnej Grupy Działania w ramach środków Pilotażowego Programu Leader+ - schemat I. Przygotowany wniosek pn. „W pół drogi” do Programu Leader+, otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Dzięki projektowi powstała i rozpoczęła działalność Lokalna Grupa Działania "W pół drogi".

W dniu 14 maja 2008 r. utworzono Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” z połączenia Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Pogórniczych „W pół drogi” będącej Lokalną Grupą Działania z Grupą Partnerską „Partnerstwo na Jurze”, która dotychczas nie posiadała osobowości prawnej a której cele pokrywały się z zakresem działania LGD.

 

LGD Partnerstwo na Jurze jest członkiem:

LGD Małopolska.jpg
Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, której celem jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 

Krakowa sieć Grup Partnerskich.jpg 
Krajowej Sieci Grup Partnerskich, której  celem  jest integracja partnerskich inicjatyw na szczeblu ogólnopolskim, poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Grupami Partnerskimi, realizację programów i projektów o zasięgu ponadregionalnym i  wspólnej promocji.

 

Klauzula informacyjna Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" ul. Focha 3,(dalej: LGD)  32-500 Chrzanów, telefon: 32 720 65 02

2) LGD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umów na funkcjonowanie nr 00014-6937-UM06000 14/16, 00001-6936-UM060000 1/17, 00009-6933-UM061000 9/15,

-  realizacji zadań wynikających ze statutu LGD, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników,

- dla celów związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania  bezpłatnego doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych. Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia umowy oraz realizacji rozliczeń. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez LGD. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz LGD,

- operatorzy pocztowym i kurierom,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz LGD usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na LGD przez przepisy prawa,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

- organy innych państw członkowskich UE,

- organy powołane przez UE do celów sprawowania kontroli,

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- inne instytucje i stowarzyszenia finansujące projekty realizowane przez Stowarzyszenie,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze