UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 

amonitZARZĄD

Jerzy Kasprzyk  –  Prezes

Szanowni Państwo, Pan Jerzy Kasprzyk – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, jest do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od godziny 15.30, po wcześniejszym bezpośrednim umówieniu się pod numerem telefonu 32 720 65 02.

Beata Kucharczyk – Sekretarz

Janina Pater – Skarbnik

Tomasz Żołądź - Członek

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:
1)Uchwalanie i aktualizacja kryteriów wyboru operacji, procedur oceny i wyboru operacji, harmonogramu naboru, harmonogramów realizacji planów komunikacji, planów szkoleń pracowników oraz członków organu decyzyjnego oraz innych dokumentów związanych z organizacją naborów wniosków o dofinansowanie;
2)Prowadzenie nadzoru nad monitoringiem i ewaluacją oraz opracowywanie rekomendacji na ich podstawie;
3)Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
4)Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
5)Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
6)Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
7)Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
8)Wpisywanie na listę członków Stowarzyszenia i stwierdzenie ustanie członkostwa,
9)Zarządzanie majątkami i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10)Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
11)Uchwalanie kwestii dotyczących kadr:
a)Zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia;
b)Ustalanie wielkości zatrudnienia
c)Ustalanie zasad wynagradzania, premiowania, nagradzania i dyscyplinowania pracowników biura Stowarzyszenia;
d)Zarząd może podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika w formie pracownika pełniącego obowiązki – w takich przypadkach, które w szczególny sposób poprawią funkcjonowanie LGD w tym szczególnie w zakresie realizacji założonych celów Umowy Ramowej. W przypadku podjęcia takiej decyzji w formie uchwały Zarządu nie obowiązuje procedura naboru pracowników;
12)Ustalanie Regulaminu Biura LGD oraz innych procedur dotyczących jego działalności;
13)Opracowanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w celu przystąpienia do konkursu na realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz aktualizacja, wdrożenie, realizacja, monitorowanie postępów wdrażania LSR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14)Opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację celów statutowych,
15)Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia darowizn, spadków i subwencji.

amonitKOMISJA REWIZYJNA

Henryk Kędziora  - Przewodniczący   

Jerzy Oczkowski - Sekretarz

Jacek Chrząścik - Członek

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
4) Analiza rekomendacji Zarządu wynikających z monitoringu i ewaluacji;
5) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
6) Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
7) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;
8) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia względnie z wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

amonitRADA

 

Lp Członek LGD Reprezentowany sektor Imię i nazwisko reprezentanta
1 Muzeum Małopolski Zachodnijej publiczny Marek Bębenek
2 Grzegorz Pater społeczny Grzegorz Pater
3 Wiesław Domin  społeczny Wiesław Domin
4 Jadwiga Pietrzyk społeczny Jadwiga Pietrzyk
5 SSiPK społeczny  Maria Piekarz
6 Teresa Majewska społeczny Teresa Majewska
7 Radosław Michalik społeczny Radosław Michalik
8 Karolina Derendarz społeczny Karolina Derendarz
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu społeczny Jarosław Gaweł
10 Libiąskie Centrum Kultury publiczny Teresa Wojciechowska
11 Motel „LECH” Leszek Kukla gospodarczy Leszek Kukla
12 Stowarzyszenie Przyjaciół Grojca społeczny Elzbieta Lewicka

Do zadań Rady Stowarzyszenia należy wykonywanie funkcji organu decyzyjnego, a w szczególności:

1)Wybór operacji, w rozumieniu właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa krajowego;

2)Ustalenie kwoty wsparcia na działania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze