UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 11 maja 2018
UWAGA! W związku z przeprowadzoną ewaluacją proponujemy zmiany w LSR. Prosimy o nadsyłanie uwag.

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” przeprowadził monitoring realizacji strategii, w wyniku którego wyodrębnił punkty strategii, które wymagałyby korekty. Na posiedzeniu Zarządu zaprojektowano zmiany w dokumencie następnie przeprowadzono w dniu 9 maja 2018 roku warsztat refleksyjny mający na celu przedyskutowanie stanu wdrażania LSR, wyłoniono punkty i zagadnienie które należałoby skorygować ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą i jej wpływ na zapisy dokumentu.

 

W związku z tym, poniżej przedstawiamy Państwu propozycje zmian wraz z uzasadnieniem, a w załączniku znajduje się Strategia z naniesionymi zmianami.

 

Prosimy o przesyłanie uwag do 21 maja do godziny 15 na maila biuro@partnerstwonajurze.pl , lub osobiście w siedzibie LGD w Chrzanowie na ulicy Focha 3. Prosimy również o informację i uwagi jeśli widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian również w innych działach dokumentu. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 23 maja 2018 na spotkaniu.

 

W dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 15:00

w Sali audiowizualnej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

na ulicy Focha 3

odbędzie się spotkanie

z Zarządem LGD, Komisją Rewizyjną, członkami oraz pracownikami biura

w celu omówienia zmian w LSR oraz przysłanych uwag

na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego.

Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne i pozwalają by dokument zmieniał się w sposób odpowiadający na potrzeby powiatu chrzanowskiego.

 

Najważniejsze proponowane zmiany:

  1. Aktualnie organem decyzyjnym (wybierającym projekty) w naszym Stowarzyszeniu jest Zarząd LGD, w wyniku doświadczeń z naborami Zarząd zauważa potrzebę rozdzielenia funkcji zarządzania stowarzyszeniem oraz wyboru projektów. W tym celu proponuje się powołanie Rady.

Nowy organ musi spełniać warunki dostępu z dnia konkursu na wybór LSR: skład do 14 osób, w który wchodzi minimum jedna kobieta, jedna osoba do 25roku życia, minimum jeden przedsiębiorca a reprezentanci sektora publicznego stanowią mniej niż 30% składu organu decyzyjnego

Rada może zostać powołana przez Walne Zebranie Członków

  1. Przedsięwzięcie 1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR w aktualnym LSR może być realizowane przez projekty grantowe oraz własne. Proponujemy dodanie opcji możliwości realizacji poprzez konkursy – ta forma jest mniej ryzykowna dla potencjalnych beneficjentów niż forma grantowa, czasowo jest również krótsza i mniej skomplikowana. Zapis ten dodaje się z zastrzeżeniem, iż na każde 50 tysięcy należy zrealizować 1 wskaźnik produktu, w celu realizacji zaplanowanej ilości.
  2. w przedsięwzięciu 3.1. Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu dopisano możliwość realizacji poprzez projekty własne i granty. Poszerzenie wachlarza możliwości naporowych umożliwia dostosowanie naborów do potrzeb społecznych
  3. W trakcie pisania LSR w 2015 roku zaplanowano realizacje dwóch projektów współpracy: jednego dotyczącego rozwoju Ekomuzeum a drugiego dotyczącego stworzenia tras nordic walking. Aktualnie LGD realizuje już projekt dotyczący tras dlatego działanie to jest już nieaktualne.
  4. Na stronie 48 zmieniono zapisy w tabeli kryteria wyboru projektów ze względu na zdezaktualizowanie uprzednich zapisów
  5. Na stronie 51 zmieniono tabelę dotyczącą kwot dofinansowania na projekt ze względu na dopisanie do przedsięwzięcia 1.2 oraz 3.1 dodatkowych form realizacji poprzez konkursy, operacje własne oraz granty
  6. Na stronie 53 zmieniono zapis o skróconej charakterystyce procedury oceny i wyboru operacji własnych ze względu na błędy

Oraz wprowadzono drobne korekty błędów pisarskich i technicznych w całym dokumencie

 

LSR zmiany projektu

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze