UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 28 maja 2018
NABÓR NA STANOWISKO Specjalista ds. promocji i administracji

NABÓR NA STANOWISKO

Specjalista ds. promocji i administracji

Pracodawca: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: etat
Termin składania ofert do dnia: do 11 czerwca 2018 r.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- wykształcenie wyższe,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność obsługi portali społecznościowych – fb,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych,

- doświadczenie we współpracy z NGO lub organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej.

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- nie skazana za przestępstwo umyślne, nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne

- Zgodnie z paragrafem 5 punkt 1 podpunkt 18 „umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15” zawartej w dniu 11.05.2016 między Województwem Małopolskim a LGD kandydat nie może świadczyć odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz nie może być członkiem organu decyzyjnego LGD „Partnerstwo na Jurze”

 

PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

- znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym

(z wyłączeniem języka polskiego),

- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,

-znajomość aspektów formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. PROMOCJI I ADMINISTRACJI:

 1. realizacja prac związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania biura, w sposób zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego, w zakresie nie zastrzeżonym do właściwości organów Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie profesjonalnej obsługi administracyjnej biura, w tym: bieżącej kancelaryjnej obsługi biura, ewidencji korespondencyjnej, dokumentacji członkowskiej, rejestru delegacji, tworzenie i ewidencjonowanie umów, prowadzenie dokumentacji działań LGD, obsługa techniczna spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości, koordynacja obiegu dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, inwentaryzacja, nadzór nad mieniem, realizacja zamówień/zapytań ofertowych i zapewnienie właściwego przebiegu informacji oraz prowadzenie innych prac związanych z bieżącą obsługą biura LGD,
 3. obsługa organów Stowarzyszenia w tym: pomoc przy opracowaniu dokumentacji, protokołów, uchwał, przygotowanie i obsługa posiedzeń i zebrań, dokumentacja obecności na posiedzeniach i zebraniach, ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji,
 4. prowadzenie kalendarza spotkań, wydarzeń, przyjmowanie i obsługa klientów biura, w tym z zakresu doradztwa w sprawie warunków i możliwości otrzymania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. organizacja i dokumentacja działań promocyjnych, aktywizacyjnych, związanych z animacją społeczną oraz z planem i harmonogramem planu komunikacji:
  • planowanie, organizacja, realizacja i dokumentacja wydarzeń kulturalnych,
  • opracowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, zaproszeń, plakatów,
  • organizacja spotkań ze społeczeństwem, szkoleń, działań partycypacyjnych,
  • współpraca z jednostkami mającymi wpływ na kluczowe założenia LSR: ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem pracy, ośrodkami kultury, muzeami, bibliotekami, szkoła, przedszkolami, stowarzyszeniami, fundacjami, grupami artystycznymi (rzemieślniczymi, rękodzielniczymi), lokalnymi twórcami i pasjonatami,
  • opracowanie, realizacja oraz dokumentacja rocznych harmonogramów planu komunikacji,
  • aktywizacja społeczeństwa w zakresie budowania społecznego kapitału, sieci współpracy międzyludzkiej, pobudzanie do aktywności i zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie, wspólnej pracy na rzecz dobra kulturowego, ochrony i pielęgnacji dziedzictwa, społeczne działania na rzecz pobudzenia gospodarki, zmiany własnych przestrzeni życiowych. (Aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz szeroko pojętej kultury, aktywizacja społeczeństwa w ramach małych grup (gmina, sołectwo) do integracji, aktywizacja społeczeństwa do budowania potencjału gospodarczego miedzy innymi poprzez rozwój i tworzenie nowych miejscowości tematycznych, działających punktów turystycznych, aktywizacja społeczeństwa do pracy na rzecz ochrony środowiska, klimatu, aktywizacja do rozwijania stowarzyszeń, zakładania nowych, wspieranie i pomoc doradcza, techniczna, organizacyjna dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, harcerze, stowarzyszenia i fundacje     w celu realizacji ich planów, czy działań.) - Miernik działań w ramach animacji lokalnej: jeden zrealizowany projekt społeczny rocznie. Średniorocznie zostanie opracowany jeden cel społeczny podlegający animacji, który zostanie wypracowany w trakcie konsultacji ze społeczeństwem lokalnym.
 6. obsługa stron www oraz profilu społecznościowego stowarzyszenia na portalu Facebook,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych    i wykorzystywania wizerunku,
 8. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań,
 9. wspieranie pracy specjalisty ds. wdrażania LSR,
 10. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Kierownika Biura lub Zarząd.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy- cały etat

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny zawierający odwołanie do każdego z punktów ogłoszenia o naborze w kategorii „wymagania wobec kandydata” (punkt z wymagań – informację o spełnieniu lub nie – informację o załącznikach potwierdzających dany faktu, opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 • CV wraz z kontaktem adresowym i telefonicznym opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • w przypadku osób, które zmieniły nazwisko i może wystąpić rozbieżność w dokumentacji składanej do naboru prosimy o dołączanie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w zmianę.
 • oświadczenie o nie świadczeniu odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, oświadczenie o niezatrudnieniu w podmiocie świadczącym usługi pisania wniosków o dofinansowanie, oświadczenie o braku działalności gospodarczej zawierającej w zakresie świadczenie usług doradczych oraz pisania wniosków o dofinansowanie

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ADMINISTRACJI” w terminie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).

Forma składania aplikacji:

 1. osobiście w godz. od 9:00 do 15:30 w biurze LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów  
 2. lub za pośrednictwem poczty na adres: LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  ul. Focha 3 , 32-500 Chrzanów. 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie         i miejscu testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo na Jurze”. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami legitymującymi się ww. kwalifikacjami.
Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.Prezes Zarządu

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze