UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 28 maja 2018
NABÓR NA STANOWISKO Specjalista ds. promocji i administracji

NABÓR NA STANOWISKO

Specjalista ds. promocji i administracji

Pracodawca: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: etat
Termin składania ofert do dnia: do 11 czerwca 2018 r.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- wykształcenie wyższe,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność obsługi portali społecznościowych – fb,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych,

- doświadczenie we współpracy z NGO lub organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej.

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- nie skazana za przestępstwo umyślne, nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne

- Zgodnie z paragrafem 5 punkt 1 podpunkt 18 „umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15” zawartej w dniu 11.05.2016 między Województwem Małopolskim a LGD kandydat nie może świadczyć odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz nie może być członkiem organu decyzyjnego LGD „Partnerstwo na Jurze”

 

PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

- znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym

(z wyłączeniem języka polskiego),

- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,

-znajomość aspektów formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. PROMOCJI I ADMINISTRACJI:

 1. realizacja prac związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania biura, w sposób zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego, w zakresie nie zastrzeżonym do właściwości organów Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie profesjonalnej obsługi administracyjnej biura, w tym: bieżącej kancelaryjnej obsługi biura, ewidencji korespondencyjnej, dokumentacji członkowskiej, rejestru delegacji, tworzenie i ewidencjonowanie umów, prowadzenie dokumentacji działań LGD, obsługa techniczna spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości, koordynacja obiegu dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, inwentaryzacja, nadzór nad mieniem, realizacja zamówień/zapytań ofertowych i zapewnienie właściwego przebiegu informacji oraz prowadzenie innych prac związanych z bieżącą obsługą biura LGD,
 3. obsługa organów Stowarzyszenia w tym: pomoc przy opracowaniu dokumentacji, protokołów, uchwał, przygotowanie i obsługa posiedzeń i zebrań, dokumentacja obecności na posiedzeniach i zebraniach, ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji,
 4. prowadzenie kalendarza spotkań, wydarzeń, przyjmowanie i obsługa klientów biura, w tym z zakresu doradztwa w sprawie warunków i możliwości otrzymania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. organizacja i dokumentacja działań promocyjnych, aktywizacyjnych, związanych z animacją społeczną oraz z planem i harmonogramem planu komunikacji:
  • planowanie, organizacja, realizacja i dokumentacja wydarzeń kulturalnych,
  • opracowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, zaproszeń, plakatów,
  • organizacja spotkań ze społeczeństwem, szkoleń, działań partycypacyjnych,
  • współpraca z jednostkami mającymi wpływ na kluczowe założenia LSR: ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem pracy, ośrodkami kultury, muzeami, bibliotekami, szkoła, przedszkolami, stowarzyszeniami, fundacjami, grupami artystycznymi (rzemieślniczymi, rękodzielniczymi), lokalnymi twórcami i pasjonatami,
  • opracowanie, realizacja oraz dokumentacja rocznych harmonogramów planu komunikacji,
  • aktywizacja społeczeństwa w zakresie budowania społecznego kapitału, sieci współpracy międzyludzkiej, pobudzanie do aktywności i zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie, wspólnej pracy na rzecz dobra kulturowego, ochrony i pielęgnacji dziedzictwa, społeczne działania na rzecz pobudzenia gospodarki, zmiany własnych przestrzeni życiowych. (Aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz szeroko pojętej kultury, aktywizacja społeczeństwa w ramach małych grup (gmina, sołectwo) do integracji, aktywizacja społeczeństwa do budowania potencjału gospodarczego miedzy innymi poprzez rozwój i tworzenie nowych miejscowości tematycznych, działających punktów turystycznych, aktywizacja społeczeństwa do pracy na rzecz ochrony środowiska, klimatu, aktywizacja do rozwijania stowarzyszeń, zakładania nowych, wspieranie i pomoc doradcza, techniczna, organizacyjna dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, harcerze, stowarzyszenia i fundacje     w celu realizacji ich planów, czy działań.) - Miernik działań w ramach animacji lokalnej: jeden zrealizowany projekt społeczny rocznie. Średniorocznie zostanie opracowany jeden cel społeczny podlegający animacji, który zostanie wypracowany w trakcie konsultacji ze społeczeństwem lokalnym.
 6. obsługa stron www oraz profilu społecznościowego stowarzyszenia na portalu Facebook,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych    i wykorzystywania wizerunku,
 8. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań,
 9. wspieranie pracy specjalisty ds. wdrażania LSR,
 10. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Kierownika Biura lub Zarząd.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy- cały etat

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny zawierający odwołanie do każdego z punktów ogłoszenia o naborze w kategorii „wymagania wobec kandydata” (punkt z wymagań – informację o spełnieniu lub nie – informację o załącznikach potwierdzających dany faktu, opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 • CV wraz z kontaktem adresowym i telefonicznym opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • w przypadku osób, które zmieniły nazwisko i może wystąpić rozbieżność w dokumentacji składanej do naboru prosimy o dołączanie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w zmianę.
 • oświadczenie o nie świadczeniu odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, oświadczenie o niezatrudnieniu w podmiocie świadczącym usługi pisania wniosków o dofinansowanie, oświadczenie o braku działalności gospodarczej zawierającej w zakresie świadczenie usług doradczych oraz pisania wniosków o dofinansowanie

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ADMINISTRACJI” w terminie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).

Forma składania aplikacji:

 1. osobiście w godz. od 9:00 do 15:30 w biurze LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów  
 2. lub za pośrednictwem poczty na adres: LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  ul. Focha 3 , 32-500 Chrzanów. 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie         i miejscu testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo na Jurze”. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami legitymującymi się ww. kwalifikacjami.
Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.Prezes Zarządu

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

Wtorek, 17 lipca 2018
Wtorek, 24 lipca 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze