UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 22 marca 2019
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Data Publikacji: 22.03.2019 r.

Nr. Ogłoszenia 4/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

z zakresu: 4.1  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

dla przedsięwzięcia : 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

Instytucja organizująca nabór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Termin składania wniosków

Od. 08/04/2019r do 24/04/2019 r.

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 15.00

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”w Chrzanowie przy ulicy Focha 3, 32-500 Chrzanów

Forma składania wniosków

Wnioski na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w formie papierowej (2 egzemplarze) wraz z nagranym wnioskiem na nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD). Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Wniosek w formie papierowej składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać:

- w siedzibie Stowarzyszenia

-pod nr telefonu 32 720 65 02

Ilość egzemplarzy wniosku

Wymagane jest złożenie co najmniej dwóch egzemplarzy wniosku (1 egzemplarz dla UMWM, 1 egzemplarz dla LGD, ewentualnie kolejne dla wnioskodawcy).

Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Zakres tematyczny operacji – Przedsięwzięcie 3.1

Przedsięwzięcie ,,Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm.) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 

Operacja realizuje LSR dla LGD „Partnerstwo na Jurze” poprzez następujące cele:
Cel ogólny I. Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,  kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu
Cel szczegółowy I.3 Innowacyjne rozwiązania i zachowania promujące ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Przedsięwzięcie I.3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wskaźnik produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Warunki udzielania wsparcia

Operacja musi spełniać warunki wskazane w Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm) oraz w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2018 poz. 1625.)

 

  • Operacja musi być zgodna z LSR.

 

Ocena zgodności operacji z LSR, przeprowadzana jest w zakresie:

a.       realizacji celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b.       zgodności z Programem, w tym :

-    zgodnością z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru (o ile w danym naborze dodatkowe warunki zostały wprowadzone).

-   zgodnością z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków

c.        zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

d.       złożenia  wniosku  o  przyznanie  pomocy  w  miejscu  i  terminie  wskazanym 
w  ogłoszeniu o naborze wniosków

 

  • Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać przynajmniej minimalną liczbę punktów.

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Operacja zostanie umieszczona na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodności operacji z LSR oraz uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest konieczne aby wniosek mógł zostać dofinansowany wynosi 34 punktów.

 

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką sama liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Partnerstwo na Jurze”, tym wyższe miejsce na liście).

Dodatkowe warunkami wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru

Kwota dofinansowania na projekt – Min. 50 000 zł Max. 63 300zł na każdy zrealizowany wskaźnik produktu

Wymagane dokumenty niezbędne do wyboru projektu

·         Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami

 

·         Załączniki z listy: Sekcja_VII.Załączniki z Wniosku

o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

·         Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2019.

 

Przed wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami należy zapoznać się z dostępnymi Instrukcjami i Informacjami pomocniczymi, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm).

Wysokość pomocy

Min. 50 000,00 zł Max. 63 300,00 zł

Intensywność pomocy

Jednostki samorządu terytorialnego63,63%

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, związki wyznaniowe80%

Wysokość limitu środków

190 000,00 zł

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wparcia:

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronach internetowych:

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze": http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46

 

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji:
http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46

 

Powyższe dokumenty są  dostępne również do wglądu w wersji papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze”

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

od poniedziałku do środy w godzinach 10:00-15:00

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów osobiście oraz pod numerem tel. 327206502 od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 15:00

 

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze nr 4/2019

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze