UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 22 marca 2019
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Data Publikacji: 22.03.2019 r.

 Nr. Ogłoszenia 3/2019

 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż

z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

z zakresu

4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

Instytucja organizująca nabór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Termin składania wniosków

 

Od 08/04/2019r  do  24/04/2019 r.

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 15.00

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

w Chrzanowie przy ulicy Focha 3,

Forma składania wniosków

 

Wnioski na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Partnerstwo na Jurze” w formie papierowej (2 egzemplarze) wraz z nagranym wnioskiem na nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD). Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Wniosek w formie papierowej składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać:

- w siedzibie Stowarzyszenia

-pod nr telefonu 32 720 65 02

Ilość egzemplarzy wniosku

Wymagane jest złożenie co najmniej dwóch egzemplarzy wniosku (1 egzemplarz dla UMWM, 1 egzemplarz dla LGD, ewentualnie kolejne dla wnioskodawcy).

Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie premii

Zakres tematyczny operacji – Przedsięwzięcie 2.1

 

Przedsięwzięcie „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 2 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm.) - podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
w tym zakresie.

 

Operacja realizuje LSR dla LGD „Partnerstwo na Jurze” poprzez następujące cele:
Cel ogólny I. Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,  kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu
Cel szczegółowy I.2 Wsparcie i promocja efektywnej, nowoczesnej gospodarki, w tym turystycznej, opartej na lokalnych zasobach

Przedsięwzięcie I.2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
 i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Warunki udzielania wsparcia

 

 

 

Operacja musi spełniać warunki wskazane w Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm) oraz w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2018 poz. 1625.)

 

  • Operacja musi być zgodna z LSR.

 

Ocena zgodności operacji z LSR, przeprowadzana jest w zakresie:

a.       realizacji celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b.       zgodności z Programem, w tym :

-    zgodnością z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru (o ile w danym naborze dodatkowe warunki zostały wprowadzone).

-   zgodnością z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków

c.        zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

d.       złożenia  wniosku  o  przyznanie  pomocy  w  miejscu  i  terminie  wskazanym 
w  ogłoszeniu o naborze wniosków

 

  • Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać przynajmniej minimalną liczbę punktów.

 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Operacja zostanie umieszczona na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodności operacji z LSR oraz uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru .

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest konieczne aby wniosek mógł zostać dofinansowany wynosi 29 punktów.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką sama liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Partnerstwo na Jurze”, tym wyższe miejsce na liście).

Wymagane dokumenty niezbędne do wyboru projektu

 

·       Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020  wraz z załącznikami

·         Biznes Plan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

·         Załączniki z listy: Sekcja_IV.Załączniki z Wniosku

·         o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

·         Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2019.

 

Przed wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami należy zapoznać się z dostępnymi Instrukcjami i Informacjami pomocniczymi, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm).

Wysokość pomocy

100 000 zł

Intensywność pomocy

100% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość limitu środków

400 000,00 złotych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wparcia:

 

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia na operacje Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronach internetowych:

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze": http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46 lub

 

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46  lub

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji:
http://www.partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=46 lub

 

Powyższe dokumenty są  dostępne również do wglądu w wersji papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze”

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

od poniedziałku do środy w godzinach 10:00-15:00

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów osobiście oraz pod numerem tel. 327206502 od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 15:00

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze nr 3/2019

 Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze